vrijdag 12 februari 2010

Geld en het nieuwe machtmanagement


De mondiale machtselite heeft de wereldbevolking door de eeuwen heen niet veel goeds gebracht. Sterker nog: men heeft het leven voor enorme aantallen mensen onmogelijk gemaakt. Maar één ding maken ze wel mogelijk, en dat is: in de toekomst kijken. Als je de agenda van de elite eenmaal kent, dan zie je ook de werkwijze. En dat maakt het voorspellen van de nabije toekomst gemakkelijk. Bijvoorbeeld het voorspellen van de toekomst van geld.

Geld is in feite een verzamelnaam voor een reeks begrippen. Geld is ruilmiddel en spaarmiddel. Geld is een gereedschap voor waardebepaling en waardevergelijking. En voor beloning van arbeid. Maar geld is in het huidige monetaire systeem eerst en vooral een machtsmiddel. En als zodanig is het ontworpen.

Machtsmiddelen zijn niets meer of minder dan managementtechnieken. Technieken voor systemen die het mogelijk maken om de massa te managen. Machthebbers hebben altijd gebruik gemaakt van managementtechnieken. En dat hebben ze gedaan omdat die technieken noodzakelijk zijn voor het voortbestaan of het uitbreiden van hun macht. De noodzaak voor het gebruik van die technieken komt voort uit het simpele feit dat macht altijd in handen is van een minderheid. Het is voor die minderheid onmogelijk om de meerderheid op fysieke wijze te overheersen, en daarom is een managementtechniek noodzakelijk.

En met die technieken is het in de loop van de geschiedenis precies zo gegaan als met iedere andere techniek. Het voortschrijdend inzicht laat die technieken steeds verder verfijnen en daarmee steeds efficiënter worden.

Bediende de machthebber zich een paar eeuwen geleden nog van simpele technieken als rechtstreekse terreur en angst; nu bedient men zich vooral van mind-control (media) en geld.

De moderne managementtechniek die het monetaire systeem genoemd wordt, is een van de meest efficiënte aller tijden gebleken. De machtselite heeft het voor elkaar gekregen om geld niet alleen aantrekkelijk te laten zijn (dat was het altijd al), maar ook om het onmisbaar te laten worden. Men heeft het voor elkaar gekregen om geld tot eerste levensbehoefte laten worden.

Daarnaast is door het perverse systeem van centraal bankieren en fractionele reserve de wereld tot over de oren in de schuld gebracht. Het is een systeem dat onderpand vereist voor geld dat (zonder enige inspanning van de banken) uit niets gecreëerd wordt, en daarover ook nog rente verlangt. Een systeem dat er uiteindelijk toe geleid heeft dat de tegoeden van de banken groter zijn geworden dan alle onderpand ter wereld kan compenseren. Als alle claims zouden worden ingelost, zou alles van waarde dat er op de wereld bestaat, in handen van de banken zijn. En aangezien alles van (geldelijke) waarde, gemaakt is door mensen, zijn de banken op papier eigenaar geworden van alle arbeid ter wereld.

Maar ook deze techniek kent (zoals alle technieken) zijn zwakke punt. En het zwakke punt van dit systeem is bezit. Om het systeem te kunnen laten werken, om iedereen mee te laten doen, moest het aantrekkelijk zijn. En de aantrekkingskracht van dit systeem zit hem in de mogelijkheid van bezit. Dat is wat iedereen wil. Zo krijg je iedereen mee.

Het probleem daarbij is echter dat de bezittende klasse maar beperkt te sturen is met het huidige monetaire systeem. Het is vooral de klasse zonder bezit die in de schuld staat, maar daar is niks meer te halen. En de schuld is ook niet op te halen bij de bezittende klasse omdat die simpelweg geen schuld heeft. De bezittende klasse bestaat natuurlijk uit de elite, maar vooral uit de westerse middenklasse. En die klasse is in de westerse wereld (in aantal) nog steeds de grootste.

De middenklasse is door het bewust opzetten van crises en het laten stijgen van de kosten van levensonderhoud steeds verder teruggedrongen maar is, ondanks dat, nog steeds substantieel.
Al met al is daarmee het huidige systeem aan de grenzen van haar mogelijkheden gekomen. Het systeem is als het ware uitgemolken.

Ieder managementsysteem kent een levenscyclus, en de cyclus voor het huidige geldsysteem loopt momenteel op zijn eind. Er zullen lezers zijn die dit toejuichen, maar vergeet niet: er moet (en zal) iets anders voor in de plaats komen. En dat is precies waaraan op dit moment gewerkt wordt. Een nieuwe managementtechniek. Een nieuw systeem dat de plaats moet innemen van het huidige monetaire systeem en dat (buiten de elite) iedereen, inclusief de (straks voormalige) middenklasse totaal beheersbaar en overheersbaar maakt.

Het voortschrijdend inzicht, in combinatie met de vindingrijkheid van de machtselite, heeft geleid tot een nieuw concept. Een concept dat een nieuw en efficiënt systeem moet opleveren dat het bestaande geldsysteem moet gaan vervangen. Een systeem dat nog wel de naam ‘geld’ zal dragen, maar het niet meer is. Een volledig elektronisch puntensysteem dat niet meer gebaseerd is op economie, arbeid en schuld, maar volledig gebaseerd is op GEDRAG. Een systeem van beloning en bestraffing voor respectievelijk gewenst en ongewenst gedrag, dat alle details van ieders leven zal beheersen. Dus ook dat van de (tot nu toe) moeilijk bedwingbare groep.

Om dit systeem te kunnen implementeren gelden er twee voorwaarden:

1- Een werkende infrastructuur die totale controle mogelijk maakt. Aan deze infrastructuur wordt gewerkt en die infrastructuur is al gedeeltelijk klaar.

Om een beloning/bestraffingssysteem te kunnen laten werken, is het noodzakelijk dat ieders gedrag tot in detail gevolgd kan worden. Zodat geen enkel relevant gedrag aan de aandacht kan ontsnappen. Iedere vorm van gedrag kan dan individueel beloond of bestraft worden.

Bij het huidige monetaire machtssysteem is individuele controle veel minder goed mogelijk omdat het beïnvloeden van koopkracht het enige dwangmiddel is. Hierdoor zijn bevolkingsgroepen wel te sturen, maar op individueel niveau is het systeem weinig verfijnd. Het laat ruimte voor inventiviteit en creativiteit aan de bevolking omdat het enige mate van individuele vrijheid biedt.

Het nieuwe systeem zal een veel meer specifieke sturing mogelijk maken. Individuele sturing op basis van beloning/bestraffing voor gewenst of ongewenst gedrag, en dat tot in de kleinste details.

Het nieuwe systeem zal ook koopkracht als basis hebben, maar nu kan er niet alleen gestuurd worden hoeveel er gekocht wordt, maar ook afgedwongen worden wat er gekocht wordt en wanneer. Of wat juist niet. Daarnaast wordt het gemakkelijk om ongewenst gedrag onmogelijk te maken. Mensen kunnen individueel worden uitgesloten van toegang tot privileges of levensbenodigdheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat contant geld verdwijnt. Ook dit proces loopt volgens schema.

Daarnaast zal beloning en bestraffing mogelijk worden voor:

Communicatiegedrag: alle communicatie moet worden gevolgd via een werkende en gecontroleerde infrastructuur. Glasvezelkabel bijvoorbeeld, of beheersbare draadloze netwerken. Elke vorm van communicatie zal elektronisch moeten worden om dit mogelijk te maken. Informatie zal gepersonaliseerd worden; op de persoon gerichte selectieve informatie. Oftewel individuele censuur. TV, telefoon, internet, e-mail: alles via één beheersbare infrastructuur. Momenteel steekt de EU voor miljarden aan subsidies in de aanleg hiervan in de landen die op dit gebied achterlopen.

Gezondheidsgedrag: het verplichten van zorgverzekering en een centrale administratie (EPD) die op individueel niveau het gezondheidsgedrag monitoren, het verplicht maken van vaccinaties etc.

Reisgedrag: iedere beweging moet in kaart gebracht worden. Zowel gewenst als ongewenst reisgedrag kan daarmee gestuurd worden. Voorbeelden hiervan: de OV-chipkaart, overal camera's met kentekenherkenning, toegang tot databases met alle persoonlijke gegevens op luchthavens. Dit om ongecontroleerde samenscholing en persoonlijke communicatie onmogelijk te maken of te kunnen bestraffen.

Opvoeding en onderwijs: controlesystemen voor de ouderlijke invloed op kinderen. Het zoveel mogelijk beperken van de ouderlijke invloed op de opvoeding. Het veranderen van onderwijs in een  vrijwel permanente, van bovenaf gecontroleerde kinderopvang.

Ongetwijfeld zijn er meer voorbeelden te vinden. De realiteit zal het voorstellingsvermogen te boven gaan.

Deze infrastructuren moeten volledig in werking zijn voordat de overgang van het oude naar het nieuwe systeem doorgang kan vinden. Pas wanneer er voor iedereen een persoonlijk elektronisch gedragsprofiel bestaat, en elk relevant gedrag (volledig geautomatiseerd) gevolgd kan worden, kan dat gedrag beloond of bestraft worden, en kan er met het nieuwe puntensysteem gedrag worden afgedwongen.


2- Het laten omvallen van het huidige monetaire systeem. Ook hieraan wordt gewerkt en ook dit is al gedeeltelijk klaar.

Om de bevolking gevangen te houden in het monetaire systeem is er een eeuw lang intensieve propaganda gevoerd. Propaganda die de bevolking moest overtuigen van de waarde van het geld. Een perceptie van waarde gebaseerd op het vergaren van geld en vooral ook op het uitgeven ervan: consumentisme. Deze propaganda is zodanig succesvol geweest dat er inderdaad een ijzersterke waardeperceptie is ontstaan. Mensen zijn waarde gaan hechten aan het systeem dat ze gevangen houdt.

Daarom kan het huidige systeem niet zomaar ontmanteld worden. Dat zou voor veel teveel onrust zorgen. Het publiek moet langzaam gewend worden aan zwakheden van het systeem en de mogelijkheid van het omvallen ervan. Dat gebeurt door gecontroleerde crises op te zetten. Zo ontstaat de perceptie van zwakte van het systeem.

Pas wanneer dit voldoende doorgedrongen is, wordt het tijd voor een beslissende blitz-crisis die de bestaande systemen volledig zal omgooien. Deze crisis zal zich zodanig snel voltrekken dat de bevolking geen tijd heeft om te beseffen wat er gaande is, en tijdelijk voor enorme armoede en ellende zorgen.  Men zal aanvoeren dat er sprake is van "overmacht", en dit gebruiken als rechtvaardiging voor het implementeren van een nieuw systeem.

De blitz-crisis zal elke vorm van bezit (buiten de elite) wegvagen, en dat is nodig omdat het nieuwe systeem niet meer gebaseerd zal zijn op bezit, maar op gedrag.

Waar in het huidige systeem werk de belangrijkste manier is om geld te verdienen, zal in het nieuwe systeem elke vorm van gewenst gedrag beloond kunnen worden, en elke vorm van ongewenst gedrag bestraft of onmogelijk gemaakt kunnen worden. Hierdoor zullen gedifferentieerde privilegeniveaus mogelijk worden. Bijvoorbeeld punten voor goed of slecht communicatiegedrag. Bij goed gedrag kan een hoger privilegeniveau bereikt worden. Een niveau dat bijvoorbeeld toegang biedt tot meer uitgebreide communicatie. Bij slecht gedrag kunnen privileges weer ingenomen worden. Zo kan op elk denkbaar terrein het individuele gedrag volledig gestuurd worden.

Het systeem zal aan de bevolking verkocht worden als het nieuwe wereldwijde "geld". Maar dat is het niet. Het is niets meer dan een nieuwe managementtechniek. Een nieuwe ‘state of the art’ managementtechniek die de volgende grote stap zal betekenen in de totale controle van de machtselite over de wereld.

37 opmerkingen:

siegfried bok zei

beste Pieter,
Het is weer een mooi en duidelijk verhaal, maar ik vrees dat dit "the wishfull thinking" van "the American dream" is.
Om in Bijbelse termen te spreken is dit 'de ultimate hoogmoed voor de val', want als het geldsysteem in elkaar klapt [ik denk persoonlijk dat dit een domino-effect is van euro>yen>dollar] zal er een allesvernietigende atoomoorlog plaatsvinden.
Hopelijk krijg je gelijk en zo dit zo is ben ik blij dit niet meer te behoeven meemaken.
Siegfried.

Pieter Stuurman zei

Waarom hoef jij dat niet mee te maken Siegfried?

fons zei

@ Pieter
als je leest wat Siegfried Bok schrijft staat zijn antwoord op jouw vraag er al Pieter.....

Maar mijn vraag aan jouw kort en 'simpel'
Is het door jouw voorziene draaiboek omkeerbaar of bestuurbaar ?

Pieter Stuurman zei

@fons,

Natuurlijk is het omkeerbaar! Het enige dat we moeten doen is bewust worden van de gevangenis die geld heet. En als we ons daarvan bewust zijn, dan doen we niet meer mee. Geld heeft alleen macht omdat wij er waarde aan toekennen. Als we daarmee stoppen, dan stopt die macht ook.

fons zei

ja das waar ook logisch.......!
Wordt alleen wel even lastig brood en vlees halen morgen.........

Pieter Stuurman zei

Als de bakker en de slager het ook doorhebben, dan is ook dat geen probleem.

fons zei

en de bouwmarkt, de kpn ,het geb ,de belasting ,de bank, mijn klanten,......enz.

Beste Pieter je schrijft heel begrijpelijk en boeiend maar deze gedachtegang kan inderdaad alleen maar steek houdend zijn als alle mensen tegelijkertijd het doel in zicht hebben en TOEpassen .....en wij weten wel beter......als dat geen ' touwtrekken' wordt....!?

Pieter Stuurman zei

Misschien is het daarom tijd dat we eens gaan nadenken over een eerlijk ruilmiddel. Een betaalmiddel dat ruilen gemakkelijk maakt, zonder ons gevangen te houden.

fons zei

Pieter
Dat 'ruilmiddel'is er al en dat gaat op korte termijnook volop gebruikt worden.....de naam

"Energie"

altijd overal onvoorwaardelijk voor eeuwig aanwezig.

Pieter Stuurman zei

Fons,

Leg eens uit? Hoe zou dat georganiseerd zijn?

fons zei

onmogelijk te organiseren met ons denken en dat is juist de zuivere kracht. !

voor de efficiente werking hoef je alleen maar naar alle 'leven' in de VRIJE natuur te kijken.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Ik heb het gevoel dat Fons hier Vrije Energie bedoelt. Klopt dat Fons? Bedoel je '0-punt energie'?

Wij als mens Zijn zelf de Vrije Energie. Ons doen en laten is niet te vangen, indien we dit door hebben en de moed hebben uit bestaande belastende structuren te stappen.

fons zei

ik bedoel alle 'vrije' energie want energie is per definitie vrij. totdat de structuur die die energie in stand houdt veranderd..... en nee ik bedoel geen nulpuntenergie specifiek want dat is ook dezelfde energie maar op een bepaald moment in de frequentie/tijd tabel.

Ja wij blijven mens 'in gestalte' door de aanwezigheid van energie maar das maar een stukje.
De energie zorgt er voor dat onze 'bestandelen' bij elkaar blijven (aantrekkingskracht).
Als wij doodgaan als fysiek lichaam gaat de in ons aanwezige energie over naar 'anders' maar gaat nooit verloren.
Wij verplaatsen tijdens die stofwisseling energie van de één naar de andere plaats.

En ons doen en laten is altijd te vangen ook als jij door hebt dat het niet is te vangen ...
voorbeeld ter illustratie : heel flauw.....ga jij maar eens "moedig" van maastricht naar leeuwarden rijden met 200 km /per uur en kijk wat er gebeurt dan zal de belastende structuur waaruit jij moedig bent vrijgelomen jouw opbrengen met veel energie en jouw tijdelijk uit de belastende structuur halen .

Nogmaals ....theoretisch is jouw verhaal natuurlijk mooi en super maar praktisch ondoenlijk zolang als wij kunnen denken....denken/ego is namelijk voor mensen nodig om te overleven .
Waarom ? een voorbeeld ,wij hebben zoveel om en in onszelf bedacht dat wij zonder al die bedenksels op dit moment geen 2 uur buiten zouden overleven

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Fons, als ik met 200km/uur van Maastricht naar Leeuwarden ga rijden, ben ik gewoon dom. Als ik 'denk' dat ik kan vliegen, ben ik gewoon dom. Mijn huidig bewustzijn, vertelt me dat ik niet kan vliegen en dus laat ik dat wijselijk uit m'n hoofd en pas ik daar mijn doen en laten op aan.

Mijn moed is gebaseerd op mijn bewustzijn. Ik ben niet moedig voor dat wat er (nog) niet in mijn bewustzijn aanwezig is.

Dat stel jij eigenlijk ook in jouw laatste alinea. Althans dat meen ik te lezen.

In ons bewustzijn ligt het antwoord.

fons zei

we dwalen met 200 km p.u af mascha...en niemand is dom er zijn alleen mensen die minder denken dan een ander en dan dommer lijken in de ogen van de denker.....meten naar eigen waarde is ego istisch zoals je weet.
wat is bewustzijn in jouw ogen en hoe komt het dat je daar moed voor nodig hebt....
Maar nog even voor de goede orde en met respect naar Pieter we communiceren over de macht van geld "de nieuwe religie".

Pieter Stuurman zei

Fons,

Ik zie geld niet zozeer als 'nieuwe religie'.

Geld is een managementtechniek. Een technologie die tussen mensen en de menselijk behoeften is geplaatst. De menselijke behoeften zelf zijn niet zo zeer beheersbaar. Iedereen moet eten, drinken, zich beschermen tegen de elementen.

Door tussen mensen en de behoeften een beheersbare tussenstap te plaatsen, beheers je de mensen. Geld is zo'n tussenstap. Voor het invullen van de beschreven behoeften, is geld eerst aantrekkelijk en later noodzakelijk gemaakt. En het geldsysteem is wel beheersbaar.

Dit plaatsen van een controleerbare tussenstap gebeurt ook bij andere behoeften. Zoals bijvoorbeeld communicatie. Door moderne communicatietechnologie is persoonlijk contact niet meer noodzakelijk om te kunnen communiceren. Dat maakt de technologie aantrekkelijk, en daarom een succes. Mensen hoeven niet meer bij elkaar te blijven om te kunnen communiceren.

Maar net zoals geld de toegang tot de levensbehoeften lijkt te vereenvoudigen, en communicatietechnologie de communicatie lijkt te verenvoudigen, zal het juist het tegenovergestelde opleveren. Deze technologieën zijn beheersbaar, en geven dus de macht aan degenen die ze beheersen om juist deze behoeften te rantsoeneren.

fons zei

is religie zelfs niet " beheersbaarder" omdat daar een gebruiksaanwijzing voor is geschreven als handleiding bv bijbel, koran enz.
Voldoe je niet aan de voorgeschreven regel, kom je niet waar je wil zijn .
Volgens mij is dat macht verkrijgen door angst te zaaien.......maar ik hoor graag wat anders....

Pieter Stuurman zei

Dat klopt, maar religie is een vrij grove en primitieve managementtechniek. Het maakt mensen bang voor minder tastbare zaken en daarmee is de mogelijke sturing via deze techniek vrij algemeen en niet zo verfijnd.

De moderne managementtechnieken zijn veel verfijnder. Ze kunnen gedrag afdwingen in een veel meer specifieke richtingen.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Fons, het vraagt moed om bestaande belastende structuren en systemen te onderzoeken en te handelen naar de uitkomst van dat onderzoek. Het vraagt moed om de consequenties hiervan te dragen. Over dit soort moed heb ik het. Dit soort moed is gebaseerd op spirituele innerlijke kracht (ik benoem dat als bewustzijn).

Hoe meer we ons bewustzijn verruimen met betrekking tot geld bijvoorbeeld, hoe minder gemakkelijk we te manipuleren zijn.

fons zei

Mascha weet je hoe ze handelen op eigen bevindingen ook wel noemen.......?

Hoogmoed

waarom...?
je blijft afwegen en afmeten naar eigen normen en waarden....die je van jezelf of van anderen opgelegd hebt gekregen......
En weer is dat ego....istisch.
Eigenlijk vertel je dat zelf al in je laatste zin ..... hoe meer we ons bewustzijn verruimen mbt geld hoe minder makkelijk zijn we te manipuleren.
Als je met deze stelling in je achterhoofd probeert te zien waardoor wij in staat zijn iets of iemand te manipuleren...besef je dat de tegenkracht door diezelfde kracht wordt gestuurd en ja, dat kan alleen maar denken/ego zijn....het innerlijk weten bestaat alleen maar uit universele eenduidige Waarheden die maar voor één uitleg vatbaar zijn .....in mijn beleving dan

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Fons, ik handel van binnen naar buiten en leg mezelf daarbij geen normen en waarden op. Dat is jouw interpretatie. Ik handel naar innerlijke waarden en normen. En ja, die zijn van mezelf. Die kunnen ook alleen maar van mezelf zijn. Want dat is mijn gevoelde waarheid. Ik sta open voor andermans gevoelde waarheid. Ik neem andermans gevoelde waarheid even aan in mezelf. Even voelen waar die resoneert in mij. Als het niet resoneert, laat ik het weer los.

@Hoe meer we ons bewustzijn verruimen met betrekking tot geld bijvoorbeeld, hoe minder gemakkelijk we te manipuleren zijn.

volgens mij probeert Pieter hier ook aan bij te dragen. En of dat klopt, mag Pieter zelf bevestigen.

En daarmee maak ik de brug, opnieuw, naar het artikel van Pieter.

fons zei

Je beschikt inderdaad over bijzondere gaven Mascha.....het voelen van trilling kunnen wij allen ...maar dat ook nog eens beredeneren en op waarde beoordelen is een gave.
Ik spreek de wens uit dat je dat met alles wat je nog tegen moed komt in kunt voelen en waar nodig daadwerkelijk loslaten.
Verder ga ik natuurlijk meelezen op het blog van Pieter
Bedankt voor jouw bewust zijn.

Edwin Slee zei

Pieter, interessant stuk. Zoals jij het beschrijft komt met de invoering van een "nieuw" monetair systeem dus gelijktijdig een einde aan de individuele vrijheid. Echter vraag ik mij af of de beschreven managementtechniek niet te saboteren valt? Tenslotte is alles wat mensen bedenken en maken ook te frustreren en buiten werking te stellen.

Pieter Stuurman zei

Zeker Edwin, het nieuwe 'geld' zal net als het huidige geld een illusie zijn. Een illusie van waarde. En dat geld zal alleen waarde hebben omdat WIJ geloven dat het waarde heeft. De enige uitweg is dus bewustwording. Als we eindelijk in de gaten krijgen dat we door het toekennen van waarde aan een illusie onze eigen gevangenis in stand houden.

Siegfried Bok zei

Sorry mensen, maar ik vind dat het verhaal van Pieter redelijk verkracht is deze discussie.
Jammer Pieter dat je je ertoe liet verleiden.
Als ik dan toch roet in dit discussie-eten moet gooien, stel ik voor dat we de vrouw als ruilmiddel gaan gebruiken.
Ik heb daar ook een reden voor.
Sinds onze val uit het Paradijs - volgens de Bijbel zo'n 144000 jaar geleden lopen wij kerels slechts onze piemel achterna om de vrouw op alle terrein te bevredigen.Het begon allemaal met die appel. Waarom plukte die vrouw niet zelf een appel?
Was het Napoleon niet die zei dat de vrouw in bed de geschiedenis schreef?
Ze leek nooit bevredigbaar en/of tevreden met wat ze kreeg en eiste steeds meer. En als het dan allemaal fout ging, nam zij het heft in handen en dan ging het ECHT mis.
Dat dit toevallig samenhing met het wisselen van de sterretijden is daarin toeval wat ons toeviel omdat wij dachten ons "bewust" te zijn dat wij mannen de oorzaak ervan waren.
Ik lach me dan ook de schampes dat er nu bijvoorbeeld steeds meer vrouwen het beroep dokteren kiezen, terwijl zij met het niet opeten van de placenta als zoogdier ons allen in het ongeluk stortte. Stom genoeg betekent placenta ook nog eens "Ik behaag".Zodoende zijn we als mensheid in onbehagen gevallen en moesten er wetten komen om ons in bedwang te houden.
En wat zien we nu ook...? Veel vrouwen worden rechter om recht te praten wat krom is.
Persoonlijk denk ik dat de tijd voor mijn voorstel -vrouwen als ruilmiddel gebruiken er meer dan rijp voor is, want hun goddelijke macht van toen is nu gelijk aan die van de man.
Bent U Macha dit goed bewust?

Brian zei

Hallo Pieter,
Ik heb je verhaal gehoord op argusoogradio. Je zei daar dat internet steeds meer overgenomen wordt door serieuze critici. Dit is vanaf het begin van internet al eerder regel. In 1995 was het een onduidelijk groot gedeelte van de vinden paginas van het critische stempel. Duidelijk werden deze grondlegger sites volgeschreven door ciamedewerkers. Het verspreiden van nwotheorien wordt helaas nu, zo als het dus eigenlijk bedoeld was door de psyopmedewerkers, vertaalt in tegenwerkingen van nationale regeringen. Het internet zelf is een psyop om dit bewustzijn mondiaal aan te wakkeren. Dit wakkerworden zoals argusoog niburu etc predigen zijn te zien als pijlen in regeringen. Als er een nwo bestaat of illuminaire krachten dan streven deze naar het omstoten van nationaleregeringen, simulataan over de wereld.

Anoniem zei

Triest weer te zien hoe we gefocused op de verschillen elkaar weer weten te misverstaan, vast onderdeel van de 'verdeel en heers' -management techniek van de elite. En wellicht heer Siegfried, maakt u dit alles niet zelf mee en kennelijk is dat uw zegen, Ikzelf en velen met mij hebben hier dierbaren rondlopen die nog aan het begin van hun leven staan en dit systeem als vanzelfsprekend machtig moeten beërven. Als we net als u 'de struisvogel' toepassen wordt alle ellende hun deel. Dank u maar beklaag u maar bij uw kerkvertegenwoordigers!

Anoniem zei

Waarom wil iedereen altijd een ruilmiddel houden?
Als je wilt blijven ruilen kom je nooit van geld af.
Je zult vrijwillig moeten gaan dienen/dienstverlenen.
Eigenlijk hetzelfde als nu, maar dan zonder dwang van geld.
Waarom wil iedereen altijd gedwongen worden door geld, of in ieder geval een ander dwingen met geld.
Laat iedereen doen waar ie zin in heeft. Misschien zullen er dan een paar jaar geen nieuwe auto's en huizen gebouwd worden, maar daarna wel weer, als iedereen zat is van het op de bank zitten en het doelloos rondreizen. Er zullen altijd mensen met verantwoordelijkheidsgevoel zijn die wel blijven werken. En die krijgen de waardering die hen gelukkig maakt in een wereld zonder geld.

Pieter Stuurman zei

Daar kan ik me helemaal in vinden, Anoniem!

Pieter Stuurman zei

Een situatie zonder rulmiddel, waarin we elkaar gewoon geven wat we nodig hebben zou prima gaan.

Het probleem is, dat veel mensen denken dat er dan altijd lieden zijn die zullen profiteren. Die, zonder zelf iets te doen, parasiteren op anderen. En dat wil men niet.

Maar laat dat nu precies de huidige situatie zijn....

Geld (ruilmiddel) brengt ons precies datgene dat we NIET willen, en dat we met geld (ruilmiddel) hadden willen voorkomen.

Tijd voor een andere benadering!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
moeke zei

ja en nu zitten we bijna in 2014 en het lijkt er op dat we wel erg naar hier genoemde feiten toelopen,of heb ik het fout????,maar zo zal het wel niet helemaal gaan lopen want dan wordt het wel erg saai als niemand nog iets heeft en ja ik hoop het ook niet mee te hoeven meemaken want op dit ogenblik lijkt de halve wereld in brand te staanen dat maakt het er ook niet vrolijker door!

ronald zei

nou inmiddels is het 10-11-2015
en veel van wat er hier besproken wordt is aan het gebeuren cq uitkomen
de oorlog voor de deur, geld afschaffen ,in middels start heden in zweden

Unknown zei

Dit zou een mooie vervanging van het monetaire systeem zijn: een op Bronnen gebaseerde economy:
https://www.youtube.com/watch?v=KphWsnhZ4Ag
https://www.facebook.com/TheVenusProjectGlobal?pnref=story

Robert Witlox zei

Mooi artikel Pieter en dan ook al 8 jaar geleden geschreven...

Geld is simpelweg 'energie'

De machtigen der aarde zullen altijd alles blijven doen om uit hebzucht zoveel mogelijk te verkrijgen.

Onze energie is echter niet te vangen aangezien deze zo vluchtig is als 'thin air'.

Daarnaast...
They can take away our lives but not our freedom ��

https://youtu.be/0zFAvzf0Mv0

Kijk 'Braveheart - They can take our lives, but they will never take our freedom'

Anoniem zei

Iemand noemde deze blog op social media...het is nu 12 januari 2021 en we zitten er nu midden in... #flabbergasted

Anoniem zei

Nou dat kunnen ze twee jaar later wel hoor.... dat heet een lockdown...incl. muilkorf, samenscholinsverbod, gebiedsverbod, bezoekverbod, en straks de avondklok...